ოპერატორი

საბუღალტრო მონაცემების შეყვანა და მნაცემთა ცხრილების ამოღება